Úver od ŠFRB

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), pomáha ľuďom na Slovensku získať finančnú podporu na bývanie. Ak potrebujete peniaze na kúpu, stavbu alebo opravu vášho bytu či domu, ŠFRB vám môže poskytnúť výhodný úver s nízkym úrokom, ktorý budete splácať dlhší čas. Tento fond je obzvlášť užitočný pre mladé rodiny, seniorov alebo ľudí, ktorí nemajú dostatok peňazí na bývanie. Pomáha tiež mestám a obciam zlepšovať a rozvíjať bytovú situáciu pre ich obyvateľov. Cieľom ŠFRB je urobiť bývanie dostupnejším a kvalitnejším pre všetkých.

KOĽKO MUSÍ ŽIADATEĽ ZARÁBAŤ?

Maximálny príjem : Celkový čistý príjem žiadateľa, prípadne osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Môže to byť : manžel, manželka, ďalší rodič dieťaťa, prípadne aj dieťa.

 • Za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na jeho domácnosť. Mesačný čistý príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, za ktoré bol príjem poberaný.

Minimálny príjem : Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok predstavuje 1,3 násobok životného minima domácnosti, kde záväzky ≥ výške mesačnej splátky požadovaného úveru.

 • V tomto prípade sa za príjem nepovažuje : príjem z prenájmu, umeleckého výkonu, príjem z nakladania s obchodným majetkom daňovníka, príjem z predaja podniku – ak sú to jediné príjmy žiadateľa, príjem z použitia diela.
 • Štátny fond rozvoja bývania dozerá aj na skutočnosti, či sa jedná o jednorázový príjem alebo, či je príjem poberaný rovnomerne počas celého roka, v ktorom bola žiadosť podaná. V prípade ak bude príjem dokladovaný za predošlý kvartál pred podaním žiadosti, neakceptuje tento príjem, rovnako ako aj v prípade ak bude príjem umelo navýšený v kvartály podania žiadosti.

ŽIVOTNÉ MINIMUM PLATNÉ OD 01.07.2023 JE 456,45€

NA AKÝ ÚČEL MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ FINANCIE?

Výstavba bytu, aj vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne byt v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome.

Kúpa bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome:

 • Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy.
 • Na základe uzatvorenej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (ZOBZ) so zhotoviteľom stavby, pričom kúpna zmluva musí byť uzatvorená najneskôr do konca mesiaca december v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzatvorená úverová zmluva.

AKÁ JE VÝŠKA POSKYTOVANEJ PODPORY A AKÉ SÚ PODMIENKY?

Podpora sa poskytuje vo forme úveru :

 • Maximálne 100% z obstarávacieho nákladu stavby, maximálne 180.000€.

Lehota splatnosti úveru :

 • Maximálne 40 rokov (lehota splatnosti do 65. roku veku žiadateľov) pri 1 % úrokovej sadzbe.

Maximálna podlahová plocha bytu v m2 :

 • V bytovom dome 80 m2 vrátane plochy balkónov, lodžií a terás.
 • V rodinnom dome 120 m2, do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha balkónu, lodžie a terasy. Ak je súčasťou rodinného domu garáž, do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2.

RUČENIE

Hodnota nehnuteľnosti ≥1,3 násobok požadovaného úveru, pre odchovanca a ŤZP ≥1,0 násobok požadovaného úveru. Po skolaudovaní financovanej nehnuteľnosti sa úver zabezpečuje touto nehnuteľnosťou.

BONUS

 • ŠFRB môže na základe požiadania odpustiť 2000 € z úveru, ak sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa aspoň 1 roku života, alebo v prípade, že si ho osvojí a žije s ním v spoločnej domácnosti aspoň 1 rok, dodržiava podmienky dohodnuté v zmluve a má splnené záväzky voči fondu.
 • Žiadateľ musí písomne požiadať fond o odpustenie časti úveru najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie časti úveru.

TERMÍN PODANIA ŽIADOSTI?

15. 1. – 30. 9. príslušného kalendárneho roka.

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O PODPORU?

 • Manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, podmienku veku musí spĺňať každý z manželov.
 • Manželia s maloletým dieťaťom vo veku najviac 6 rokov (nemusia plniť podmienku veku do 35 rokov).
 • Rodičia maloletého dieťaťa vo veku najviac 6 rokov (nemusia plniť podmienku veku do 35 rokov).
 • Odchovanec, ktorého vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, v prípade manželov – odchovancov podmienku musí spĺňať každý z manželov.
 • Odchovanec s maloletým dieťaťom vo veku najviac 3 roky alebo s osvojeným maloletým dieťaťom vo veku najviac 5 rokov (nemusí plniť podmienku veku do 35 rokov).
 • Člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitého predpisu a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok (nemusí plniť podmienku veku do 35 rokov), alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (nemusí plniť podmienku veku do 35rokov).
 • Osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom vo veku najviac 15 rokov alebo osamelá fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak sa osobne stará o dieťa vo veku najviac 15 rokov.

Zároveň platí : Vek žiadateľa + lehota splatnosti úveru ≤ 65

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI

1. Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby alebo v elektronickej podobe tak, že vyplní formulár na webovom sídle fondu a listinné prílohy doručí do 5 pracovných dní na mestský úrad (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby spolu s dokumentom obsahujúcim jedinečný identifikátor vygenerovaný po odoslaní formulára žiadosti.

2. Pracovník MÚ bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do informačného systému fondu (ISF).

3. Pracovník MÚ overí úplnosť náležitostí žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. V prípade, že je žiadosť úplná, vyznačí uvedené v ISF a následne automaticky vygeneruje poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB. Kompletnú žiadosť odošle na fond. Ak sú v žiadosti nedostatky vyzve žiadateľa, aby v lehote do 10 pracovných dní doplnil žiadosť.

4. Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

5. Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

H&PARTNERS – Váš spoľahlivý partner pri kúpe nehnuteľnosti a financovaní bývania.

#štátnyfondrozvojabývania #podpora #vlastnébývanie #H&partners

Picture of Ing. Emma Knoteková

Ing. Emma Knoteková

Maklér H&Partners

Zdieľajte príspevok:

Súvisiace príspevky