Dedičstvo spojené s nehnuteľnosťami : Na čo si dať pozor pri preberaní majetku

Dedičstvo môže byť zložitým procesom, najmä pokiaľ ide o nehnuteľnosti. Preberanie majetku zahŕňa množstvo právnych, finančných a praktických otázok, na ktoré si treba dávať pozor. Tento článok Vám poskytne prehľad o najdôležitejších aspektoch, ktoré by ste mali zvážiť pri preberaní dedičstva spojeného s nehnuteľnosťami.

Prvým krokom v procese dedičstva je pochopenie právnych náležitostí. Dedičské právo sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu, takže je dôležité oboznámiť sa s miestnymi zákonmi. V mnohých krajinách existujú špecifické pravidlá, ktoré určujú, kto má právo dediť majetok a akým spôsobom sa dedičstvo rozdeľuje. Ak existuje závet, je potrebné si ju preštudovať a zistiť, či je platná a právne záväzná. Ak závet neexistuje, dedičstvo sa zvyčajne rozdeľuje podľa zákonnej postupnosti, čo môže zahŕňať aj komplikácie v prípade rozvetvenej rodiny.

4 dedičské skupiny pri dedení zo zákona:

1. Deti a manžel/manželka poručiteľa

  • podľa zákona môžu dediť aj nemanželské a osvojené deti
  • ak nededia poručiteľove deti, dedičmi sa stávajú ich deti

2. Manžel/manželka, rodičia poručiteľa a spolužijúce osoby

  • manžel/manželka sa radí do druhej skupiny, ak nededia poručiteľove deti 
  • za spolužijúce osoby sa považujú osoby žijúce v spoločnej domácnosti aspoň 1 rok pred smrťou poručiteľa, pričom nemusí ísť o príbuzných

3. Súrodenci poručiteľa a spolužijúce osoby

  • ak v 2. dedičskej skupine nededí manžel/manželka ani rodičia poručiteľa, spolužijúca osoba dedí v 3. dedičskej skupine
  • dedičom môže byť aj súrodenec, ktorý mal s poručiteľom iba jedného spoločného rodiča
  • ak nededí súrodenec, právo dediť prechádza na jeho deti – netere a synovcov poručiteľa

4. Starí rodičia poručiteľa

  • ak nededí ani jeden zo starých rodičov, dedičmi môžu byť ich deti – tety a strýkovia poručiteľa

Upovedomenie o dedičskom konaní

Notár po preverení stavu dedičstva a zistení všetkých oprávnených dedičov nariadi dedičské pojednávanie. Všetkých dedičov, ktorým zo zákona prislúcha dedičský podiel, informuje o ich dedičskom práve. Upovedomenie o dedičskom práve ich oboznámi so všetkými právami a povinnosťami vrátane možnosti odmietnuť dedičstvo. Lehota na odmietnutie dedičstva trvá 30 dní od upovedomenia zo strany notára. Dediči, ktorí svoj dedičský podiel neodmietnu, sa zúčastnia na neverejnom pojednávaní za prítomnosti dedičov alebo ich právnych zástupcov. Notár a zúčastnené osoby sa na pojednávaní snažia uzatvoriť konečnú dohodu. Ak niektorý z účastníkov nesúhlasí s navrhovaným prerozdelením majetku, notár má právo vykonať kroky potrebné k zabezpečeniu dedičstva dovtedy, kým nepríde k dohode. Za účelom ochrany dedičstva môže vydať pokyn banke alebo katastrálnemu úradu, aby zadržala finančné prevody s prostriedkami z dedičstva, resp. aby kataster neprepisoval vlastníctvo nehnuteľnosti.

Ďalším dôležitým aspektom je hodnotenie nehnuteľnosti. Pri preberaní majetku je potrebné zistiť aktuálnu trhovú hodnotu nehnuteľnosti. Toto hodnotenie môže byť vykonané prostredníctvom odborníka, ako je realitný maklér alebo znalec. Presné hodnotenie je dôležité nielen pre určenie dedičskej dane, ale aj pre budúce rozhodnutia týkajúce sa majetku. Môže sa ukázať, že nehnuteľnosť má vyššiu hodnotu, než sa pôvodne očakávalo, alebo naopak, môže byť zaťažená dlhmi alebo inými právnymi problémami.

Dedičstvo nehnuteľnosti môže byť spojené aj s rôznymi finančnými nákladmi. Jedným z nich je dedičská daň, ktorá môže byť v niektorých krajinách značná. Je dôležité zistiť, aké sú aktuálne daňové sadzby a či existujú nejaké výnimky alebo zníženia, ktoré by sa mohli uplatniť. Okrem dedičskej dane môžu byť s nehnuteľnosťou spojené aj ďalšie náklady, ako sú poplatky za právne služby, notárske poplatky, prípadné poplatky za prepis vlastníctva a údržba nehnuteľnosti. Všetky tieto náklady je potrebné zvážiť pri rozhodovaní, či si nehnuteľnosť ponecháte, alebo ju následne predáte.

Preberanie nehnuteľnosti môže byť spojené aj s právnymi komplikáciami. Môže sa stať, že nehnuteľnosť je zaťažená hypotekárnym úverom alebo inými dlhmi. V takom prípade je dôležité zistiť, aké sú podmienky týchto záväzkov a aké sú možnosti ich splatenia alebo reštrukturalizácie. Okrem toho môže byť nehnuteľnosť predmetom sporu medzi dedičmi. V takýchto prípadoch je nevyhnutné spolupracovať s právnikom, ktorý Vám pomôže riešiť právne otázky a nájsť riešenie prijateľné pre všetky strany.

Ak ste sa rozhodli nehnuteľnosť predať, je dôležité zvoliť správny postup pri predaji nehnuteľnosti môže to byť zložitý proces, ktorý zahŕňa rôzne kroky, ako sú príprava nehnuteľnosti na predaj, stanovenie vhodnej ceny, marketing a vyjednávanie s potenciálnymi kupcami. Realitný maklér Vám môže poskytnúť cenné rady a asistenciu pri každom kroku tohto procesu. Predaj nehnuteľnosti môže trvať určitý čas, takže je dôležité mať realistické očakávania a byť pripravený na možné prekážky.

Pre tých, ktorí sa rozhodnú nehnuteľnosť si ponechať, je dôležité zvážiť, ako ju budete využívať. Môžete sa rozhodnúť, že v nej budete bývať, prenajímať ju alebo ju využívať ako rekreačný objekt. Každá z týchto možností má svoje výhody a nevýhody. Ak sa rozhodnete nehnuteľnosť prenajímať, budete musieť zabezpečiť jej údržbu a spravovať nájomcov. To môže zahŕňať aj administratívne a právne povinnosti, ako je príprava nájomných zmlúv a riešenie prípadných sporov s nájomcami.

V neposlednom rade je dôležité zvážiť emocionálny aspekt dedičstva. Pre mnohých ľudí má dedičstvo nehnuteľnosti silný emocionálny význam, pretože je často spojené so spomienkami na blízkych. Tento emocionálny faktor môže ovplyvniť vaše rozhodnutia týkajúce sa majetku. Je dôležité si uvedomiť, že aj keď je dedičstvo spojené s emocionálnymi väzbami, mali by ste pristupovať k rozhodnutiam racionálne a zvážiť všetky praktické aspekty.

Dedičstvo a preberanie nehnuteľnosti je komplexný proces, ktorý vyžaduje starostlivé plánovanie a zváženie mnohých faktorov. Oboznámenie sa s právnymi náležitosťami, presné hodnotenie nehnuteľnosti, zváženie finančných nákladov, riešenie právnych komplikácií, správne nastavenie predajného procesu alebo využitie nehnuteľnosti a zváženie emocionálnych aspektov sú kľúčové kroky, ktoré vám pomôžu úspešne prejsť týmto procesom. V prípade pochybností je vždy dobré vyhľadať pomoc odborníkov, ktorí vám poskytnú potrebné rady a podporu.

Poplatky dedičov súvisiace s dedičským konaním

Dedičské konanie nie je bezplatné. Dedičov čaká poplatok za notára a poplatok súdu. Súdny poplatok sa vyráta percentuálnou sadzbou v závislosti od hodnoty dedičstva. Najnižší poplatok je 6,50 €. Horná hranica tohto poplatku dosahuje 165,50 €. Aj poplatok pre notára závisí od hodnoty dedičstva. Vypočítava sa z viacerých položiek. Spadá sem nielen odmena notára, ale taktiež hotové výdavky, ktorými sú napríklad náklady na znalca a administratívne úkony + DPH.

Niektoré dedičské konania nie sú definitívne uzatvorené vydaním uznesenia o dedičstve. Ak sa po právoplatnom skončení pôvodného dedičského konania objaví ďalší nevysporiadaný majetok po zosnulom, súd začne dodatočné dedičské konanie. V rámci neho sa okruh dedičov nemení. Dodatočné dedičské konanie nadviaže na pôvodné prejednávanie a na základe jeho výsledkov sa prerozdelí zvyšný poručiteľov majetok.

H&PARTNERS – Váš spoľahlivý partner pri kúpe nehnuteľnosti a financovaní bývania.

#dedicstvo #nehnutelnosti #dedenienehnutelnosti #podpora #pomoc #pravnapomoc #notar #H&partners

Picture of Ing. Emma Knoteková

Ing. Emma Knoteková

Maklér H&Partners

Zdieľajte príspevok:

Súvisiace príspevky